Wateraders

Wateraders zijn een grote bron van problemen wat aardstraling betreft, dit komt door de meestal hoge intensiteit van de straling die wateraders produceren en de brede uitstraling. Nog erger wordt het wanneer 2 wateraders zich kruisen, op zulke plekken kan men normalerwijze eigenlijk niet wonen. Toch kom ik regelmatig tegen dat woningen precies bovenop een wateraderkruising staan, met alle gevolgen van dien. Veel genoemde klachten zijn, naast slecht slapen, krampen in benen, knieproblemen, spanningen en ruzies (kort lontje), hoofdpijnen. Indien u dit herkent raad ik u aan een onderzoek naar aardstralen en wateraders uit te laten voeren.

Wat wateraders zijn

Wateraders zijn het eenvoudigst voor te stellen als een soort beekjes die op bepaalde diepten in de grond lopen.

Deze aders met water kunnen heel klein, maar ook heel groot zijn.

Opmerken van wateraders

Door de wrijving van het water door het grove zand of kiezel ontstaat een straling die we bovengronds gewaarworden door een gevoel van koude.

Daarnaast is er een druk in het hoofd, alsof je hersens tegen je hersenpan worden gedrukt.

Waarom wateraders gevaarlijk zijn

Wateraders zijn extra vervelend, omdat zij, naast dat ze vaak een grote stralingssterkte hebben, de straling zich ook nog eens over een grote breedte kan uitspreiden.

Waarom ontstoringen vaak niet werken

Het is zelden dat wichelaars rekening houden met het verplaatsen van wateraders met de hoeveelheid neerslag.
Dit is een reden waarom veel ontstoringen, als ze al werken, alleen tijdelijk werken.

Wat zijn wateraders

Een waterader is langzaam stromend water in een zand- of kiezellaag in de grond. Deze laag bevindt zich op een ondoorlatende laag van bijvoorbeeld klei. Daarom hebben wateraders ook een bepaalde diepte waarop ze stromen. Zijn er afwisselend meerdere lagen met zand/kiezel en klei, dan kunnen er op de verschillende diepten meerdere wateraders op een plek zijn en wateraderkruisingen vormen.

Een mooi voorbeeld van een hele grote waterader is die die vanuit het Teutoburgerwald vlak langs Bad Nieuweschans naar uiteindelijk de Noordzee stroomt. Dit water stroomt net over de grens door een zoutkoepel waardoor dit water heel zout is. Door de grote diepte is het water ook heel warm. Dit water wordt gebruikt voor het kuuroord In Bad Nieuweschans en de reden waarom het “Bad” voor Nieuweschans is gekomen. Dit water is duizendenden jaren oud, dus het water stroomt echt heel langzaam…
 

Wateraders opsporen

Wordt er voor bijvoorbeeld industrie of landbouw naar water geboord, dan is aan de grond die uit de boorput te zien of de laag bereikt is waar het water stroomt. Om te weten waar en hoe diep geboord moet worden wordt vaak een ervaren wichelroedeloper gevraagd. Deze kan de exacte ligging en diepte van de waterader bepalen.
Wichelroedelopers sporen ook wateraders op indien mensen klachten ervaren, zij kunnen dan aangeven waar het bed het beste geplaatst kan worden om de wateraderstraling te vermijden.

Waterader klachten

De afstraling van een waterader geeft diverse klachten als mensen boven een waterader wonen en met name slapen. Tijdens onze slaap is onze gevoeligheid veel groter en zijn we dus vatbaarder voor de invloed van straling. Onze slaap is bedoeld om te regenereren. Als deze regeneratie verstoord wordt uit zich dat in klachten die we gaan ondervinden. Duurt deze situatie heel lang, denk aan vele jaren, dan is de kans op chronische ziekten erg groot.

Enkele typerende klachten zijn: slecht slapen, niet uitgerust wakker worden, kort lontje hebben, strijd in huis, onrust, huilbaby’s, vermoeidheid, depressieve klachten, hoofdpijnen, gewrichtspijnen, kramp in benen, Jicht, tot zelfs Rheuma en Kanker.
Kijk verder op de pagina over symptomen: Symptomen Aardstralen, Wateraders en Elektrosmog.
 

Wateraders neutraliseren of ontstoren

De afstraling van wateraders is vrijwel altijd pathogeen, daarom moet deze straling vermeden worden onder het bed en plekken waar men veel verblijft. Kan de straling niet vermeden worden, door bijvoorbeeld het bed te verplaatsen, dan kan een neutralisering een uitkomst bieden. Kijk voor verdere informatie over neutraliseren en ontstoren op: Neutraliseren.

Verderop op deze pagina, onder ‘Veel gestelde vragen’, is meer informatie te vinden.

Bekijk de video over het opsporen van een waterader


 

 

Veel gestelde vragen: Wateraders

 

Wat is een waterader?

Wateraders zijn het eenvoudigst voor te stellen als een soort beekjes die op bepaalde diepten in de grond lopen. Deze stroompjes met water kunnen heel klein, maar ook heel groot zijn. Het is over het algemeen langzaam zich door een laag grof zand of kiezel heen persend water dat bovenop een ondoordringbare aardlaag ligt.

Grof zand of kiezel afgewisseld met kleilagen zijn afzettingslagen van bijvoorbeeld rivieren, daarom komen wateraders in ons land dan ook veel voor.

De grotere wateraders worden, mits het water geschikt is, gebruikt voor landbouw, veeteelt en industrie. Voor blusdoeleinden moeten deze wateraders minimaal 500 liter per minuut kunnen leveren, dus dat is echt veel water!


Hoe herken je een waterader?

Door de wrijving van het water door het grove zand of kiezel ontstaat een straling die we bovengronds gewaarworden door een gevoel van koude (denk aan de koude die optrekt in kerken).

Optrekkende zoutvlekken, vochtige plekken en scheuren in muren kunnen aanwijzingen zijn voor een waterader. Ook heggen waar zwakke plekken in zitten kunnen een aanwijzing zijn dat er daar een waterader onderdoor stroomt.

Ook aan bomen die onderaan de stam heel veel zijtakjes hebben, waarvan de stam gedraaid is, boomkanker heeft of überhaupt niet meer het model van een normale boom van de betreffende boomsoort heeft, is dit een aanwijzing dat er zich op deze plek een waterader of zelfs een kruising van wateraders bevindt.


Waarom bevinden wateraders zich op bepaalde diepten?

Een waterader bevindt zich altijd boven een aardlaag die geen water doorlaat, dus de diepte wordt daardoor bepaald door de ondoordringbare aardlaag en de laag die wel water doorlaat (grof zand, kiezel). Ook is het heel goed mogelijk dat er meerdere wateraders zich op dezelfde plek bevinden, maar op verschillende diepten, omdat er ter plekke meerdere lagen zijn die afwisselend waterdoorlatend en niet waterdoorlatend zijn.

In meer bergachtige omgevingen kunnen wateraders ook door watervoerende spleten in het gesteente gevormd worden.


Waarom zijn wateraders gevaarlijk?

Wateraders zijn extra vervelend, omdat zij, naast dat ze vaak een grote stralingssterkte hebben, de straling zich ook nog eens over een grote breedte kan uitspreiden, met name bij toenemende hoogte, 1e, 2e verdieping etc.. (een aspect dat weinig wichelroedelopers lijken te beseffen). Het belaste gebied kan dan al snel erg groot worden, wat uitwijken vaak moeilijk maakt.

Voor mijn opleiding heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar het fenomeen waterader, hierbij heb ik gekeken naar de opbouw van een waterader, de verschillende stralingssoorten, hoe deze zich uitbreiden, met welke middelen de schadelijke straling is af te schermen en waarmee/hoe de schadelijke straling van een waterader is te verzwakken c.q. weg te nemen. Dit onderzoek leverde interessante, en nog onbekende, nieuwe inzichten op.


Welke klachten kunnen wateraders veroorzaken?

Wateraders geven diverse klachten als gewrichtspijnen, Jicht, Reuma, Ischias, Mirgraine, Slaapstoringen, Moe wakker worden hoewel de hele nacht geslapen, onderlinge spanningen, kort lontje, zwaarmoedigheid, veel ziek zijn, krampen/pijnen in benen, huilbaby’s.

Kijk verder bij symptomen aardstralen, wateraders, elektrosmog.


Kunnen wateraders elkaar kruisen?

Ja, wateraders kruisen elkaar veelvuldig. Wateraders bevinden zich op verschillende diepten in verschillende lagen in de aarde, hierdoor kan het zijn dat wateraders boven elkaar liggen en kruispunten vormen.

Kruisingen van Wateraders hebben een versterkende werking op de afstraling, getallen van 40.000 X sterker als de afstraling van een enkele waterader zijn bekend. Dit is wel heel extreem, maar inderdaad in de praktijk is duidelijk waarneembaar dat de kruisingen van wateraders nog weer duidelijk sterker zijn dan de afstraling van de individuele wateraders.

Passend bij de sterkere afstraling zie je ook dat bewoners ook heftigere reacties hebben. Pijn in de benen kom ik regelmatig tegen, dan blijken de benen zich precies op de kruising zich te bevinden. Zelfs verhalen over vorige bewoners waarbij bij beide de benen geamputeerd zijn…. dus echt heftig!

In een bos zijn wateraderkruisingen heel goed te herkennen aan bomen die een heel merkwaardige groei vertonen, waarbij de stam gedraaid is en al heel snel boven de grond de boom in de breedte groeit. De boom probeert zoveel mogelijk de straling te vermijden….


Kunnen wateraders zich verplaatsen?

Ja, wateraders kunnen zich verplaatsen. Hierbij zijn er verschillende verschijnselen die kunnen optreden.

In de loop van de tijd kan het water een andere weg vinden en daardoor een andere route gaan volgen. Maar meestal blijven wateraders op dezelfde plek. Bijvoorbeeld Wateraders onder Hunnebedden blijken over het algemeen nog steeds op dezelfe plek te stromen als toen het Hunnebed is aangelegd.

Een ander vaker voorkomend verschijnsel is dat de wateraders zich lijken te verplaatsen doordat de hoeveelheid water in de waterader in de loop van het jaar verandert, afhankelijk van de neerslag hoeveelheid in een periode. Wateraders lijken zich dan centimeters tot, in uitzonderljke gevallen, meters te verplaatsen. Dit is ook tevens een reden waarom veel ontstoringen (zoals pijpjes e.d.) al snel niet meer werken.


Wateraders oplossing: wateraders neutraliseren of ontstoren, kan dat?

Ja, dat kan. Beter is om Wateraders te vermijden en een plek te vinden in huis waar de straling van de waterader niet aanwezig is, maar dat kan soms lastig zijn (Zie ook “Waarom zijn wateraders gevaarlijk” op deze FAQ pagina). Om toch problemen te voorkomen kan in zo’n geval de betreffende waterader ontstoort worden. Kijk voor meer informatie over ontstoren Neutraliseren


Kun je wateraders opsporen c.q. zoeken voor het aanleggen van een bron?

Ja, dat kan ik. Echter een waterader opsporen doe ik niet voor het bewateren van tuinen van particulieren. Als u water nodig heeft kunt u beter de vrijwillige brandweer een paar kisten bier geven om hun een bron te laten spoelen op het grondwater. (Wel eerst informeren of dat überhaupt is toegestaan in uw gebied.)

Voor landbouw en industrie kan ik dit in principe wel doen. Naast bepalen waar zich water in de aarde bevindt kan ik de hoeveelheid stromend water en de kwaliteit van het water bepalen. Dit is typisch iets wat een Rutengänger Meister moet kunnen.